MI Bokollektiv
Et botilbud for ungdom lokalisert på Lillehammer
Målrettet Intervensjon
Vi yter tjenester innenfor omsorg og (re)habilitering, i tillegg til gode bo-, aktivitets- og opplæringstilbud.