Målgruppe

Bokollektivet tar i hovedsak imot ungdom av begge kjønn, i alderen 15-23 år. Ved behov vil ungdommen kunne få oppfølging utover 23 år. Innflytting skjer i samarbeid med den enkelte kommune, vi tar imot ungdom fra hele landet.

Ungdommene som flytter inn har behov for omsorg og individuell oppfølging av ulik grad og med ulikt perspektiv. Vi samarbeider med aktuelle instanser hvis ungdommen har behov for et behandlingsopplegg.

Ungdommen vurderes om de har tilstrekkelig modenhet og ferdigheter til å bo i egen leilighet. Det er mulighet for eget rom i personalleiligheten for de som av ulike årsaker ikke kan bo for seg selv.

Mål

Målrettet Intervensjon har som overordnet mål at den enkelte ungdom får en best mulig selvopplevd livskvalitet.

De tjenester som MI yter den enkelte ungdom skal være forsvarlige. Tilbudet skal tilrettelegges slik at det gir best mulig livskvalitet innenfor rammen av det vedtaket som er fattet av hjemkommunen.

Tilnærming

Målrettet Intervensjon har et eklektisk teorigrunnlag. Det vil si at vi henter inspirasjon fra en rekke teorier og metoder i vårt daglige arbeid med ungdommene. Som en mer grunnleggende tenking har vi hentet elementer fra mentalisering, som både en teoretisk modell og som praktisk tilnærming. Å bygge relasjoner står sentralt. Et mål er å etablere god tilknytning. Det skal skapes bånd mellom oss og dette krever tid. Det er derfor viktig at personalgruppa består av ulike erfaringer, utdanninger og ressurser.

Miljøbehandling med en atferdsanalytisk tilnærming handler om å systematisk arbeide og legge til rette for endring av atferd og utføres av personer i de nære omgivelsene. Motivasjon og grensesetting er viktige elementer i målrettet miljøbehandling.

Ved utøvelse av omsorgstjenester er kompetanse og personlig egnethet hos den enkelte ansatte viktig for å oppnå best mulig livskvalitet for ungdommene. Ved ansettelse av personer som skal bistå ungdommene skal personlig egnethet være en avgjørende faktor, sammen med faglig kompetanse.

Alle som jobber her på avdelingen skal kjenne til hva som er den grunnleggende miljøterapeutiske modellen i den kulturen som er vår arbeidsplass. Hos oss arbeider vi etter en metode der mentalisering står sentralt. Det arrangeres minst to fagdager i året hvor det inviteres inn eksterne veiledere og foredragsholdere ved behov. Det avholdes fagmøter hver 6.uke, der alle ansatte deltar. Temaer er praktiske dilemmaer og utfordringer vi står ovenfor.

Institusjonens samarbeidspartnere

Vi deltar og er aktive i ungdommens ansvarsgruppe. Hvis ungdommen ikke har ansvarsgruppe bidrar vi til at dette opprettes. Faste deltakere her er foresatte, saksbehandler i kommunen, representant fra MI og andre aktuelle instanser som for eksempel BUP, PPT, skole, oppfølgingstjenesten og NAV.

Utover ansvarsgruppemøter samarbeider MI med de instanser som er i kontakt med ungdommen. Den løpende kontakten med andre instanser sikrer kontinuitet og trygghet i oppfølgingen av den enkelte. MI tar initiativ til kontakt og samarbeidsmøter utenom ansvarsgruppemøter der vi ser det er behov.