Målrettet Intervensjon (MI) ble etablert i 2000. Vi yter tjenester innenfor omsorg og (re)habilitering, herunder gode bo-, aktivitets- og opplæringstilbud til mennesker med sammensatte bistandsbehov. MI har avdelinger i Lillehammer, Gjøvik, Gausdal og Øyer i Oppland, samt i Ringsaker, Grue og Elverum i Hedmark. Vi kan vise til svært gode resultater, ikke minst i forhold til den enkelte tjenestemottakers selvopplevde livskvalitet. Fra 01.01.18 er Målrettet Intervensjon en del av Heimta AS.

Visjon
Målrettet Intervensjon har som visjon å være en leverandør av tilrettelagte omsorgstjenester til ungdom med særskilte behov. Tjenestene skal være av høyeste kvalitet og bidra til at den enkelte ungdom får en best mulig selvopplevd livskvalitet. Ved behov benyttes tolk.

Å yte tjenester av høyeste kvalitet innebærer at enhver samhandling utføres i samsvar med målet om at ungdommen får en best mulig selvopplevd livskvalitet. Dette skal være en gjennomgående rettesnor for alt som skjer i selskapet, fra den konkrete tjenesteyting ovenfor den enkelte ungdom, til de planer som legges for selskapets løpende og fremtidige drift.

DSC04701

Menneskesyn og verdier
Våre verdier og menneskesyn vektlegger at ungdom trenger å føle seg verdsatt. Man trenger å bli sett og anerkjent for den man er, og ikke vurdert ut fra sin atferd eller sine problemer. Når de ansatte våger å involvere seg i et gjensidig forhold med ungdommen, vise følelser, gi dem en klem, invitere hjem på besøk til seg, da bidrar dette til en følelse av aksept og anerkjennelse. Man tilhører et fellesskap.

Ekte engasjement kan bidra til å bygge selvtillit. Bekreftelse gjennom aksept og verdsetting bidrar til å bryte ned de forsvarsverkene ungdom kan ha mot skole, samfunn, foreldre. De begynner å få tillit til omgivelsene sine. Det innebærer også at vi følger tett opp, og stiller krav. Vi ser at ungdom nyttiggjør seg trygge og vennlige voksne, som kan vise omsorg med faste rammer. Samt at de erfarer at vi holder på disse rammene tross motstand.

Dette fordrer at Målrettet Intervensjon sikrer en felles organisasjonskultur, der trivsel i personalgruppa står sentralt. Vi mener at en sammensveiset, positiv og inkluderende personalgruppe vil overføre positiv energi til ungdommen og fellesskapet. Dette ivaretas ved at personalet føler seg verdsatt og sett av ledelsen. Det legges stor vekt på personlig egnethet ved ansettelser. Fagmøter og fagdager tar opp temaer personalgruppa er opptatt av, og det legges vekt på å benytte disse dagene til å utvikle avdelingen faglig og sosialt. Jevnlig veiledning internt ivaretar utfordringer og spørsmål man står midt i.

Å være inkludert i et positivt og sundt fellesskap, mener vi bidrar til å styrke ungdommens fremtid i samfunnet, gi selvtillit og troen på seg selv, som igjen vil gi en opplevelse av best mulig selvopplevd livskvalitet.